خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
فلنج
پایان نامه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی + تاثیر و بررسی

پایان نامه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی + تاثیر و بررسی

برای دانلود و مشاهده پایان نامه کلیک کنید

 

حسابداری...پایان نامه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی + تاثیر و بررسی  بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با عملکرد مالی شرکتهای کوچک و متوسط ... رایطه اثرات افشای داوطلبانه اطلاعات بر هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در ... دکتر جعفری, بررسی ارتباط بین ریسک پذیری شرکت ها با ارزش آتی آنها با ... های اخلاقی و مسئولیت پذیری اجتماعی با مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در ...

[DOC]3-10-5) مدل رگرسيون واژههای کلیدی: مسئولیت اجتماعی، عملکرد مالی، ریسک، اندازه بانک، نوع مالکیت. ... سازمان در جامعه؛ 2) افزايش ارزش نام تجاري؛ 3) دسترسي بيشتر به منابع تامين مالي؛ 4) محيط ... بررسي تاثير به كارگيري مسئوليت اجتماعي براي بالا بردن سود شركت .... كه ریسك سیستماتیك شرکتهایی كه اطلاعات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی را افشا ...

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نظریه‌های حسابداری Jan 25, 2015 - نظریه‌های حسابداری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ... حسابداری کمک می‌کند و خط فکری دوم، با چشم‌انداز اطلاعاتی حسابداری در ... گری (1995) در طبقه‌بندی مطالعات افشای محیطی و اجتماعی شرکت‌ها، از بعد نظری آن‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: ... در تلاش برای بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌هاست.

[PDF]ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﻔﺎف ﮔﺬاران در ﺑﻮر اﺑﻌﺎد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ، رﻓﺘﺎر. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬار .... اﺗﻜﺎ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ارزش ﺷﺮﻛﺖ در اﺧﺘﻴـﺎر آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و از ... ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ... ﺑﺮرﺳــﻲ. از ﺑﻌــﺪ ﺗــﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴــﺮي. و رﻓﺘــﺎر. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬار. ان. و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎزارﻫﺎي او. Oct 17, 2015 - براي حصول اطمینان از ایفاي مسئولیت افشا و شفافیت مناسب اطلاعات بنگاههاي ... اولی و همکاران[11] در سال 1392 به تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ... مقاله خود تحت عنوان بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتهاي ... ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها ناشی از این باور است که شرکتها مسئولیت ...

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وح‍دت‌ ب‍ودج‍ه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ج‍ل‍س‌ ب‍ر ف‍ع‍ال‍ي‍ت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ دول‍ت‌; ت‍ح‍ل‍ي‍ل‌ اث‍ر درآم‍دی‌ ... ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ در ادای‌ م‍س‍ول‍ي‍ت‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وي‍ی‌ و ارزي‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دول‍ت‌; ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ي‍ر ق‍ان‍ون‌ ... ب‍ررس‍ی‌ ق‍ي‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ص‍رف‌ ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌، ان‍دازه‌،ارزش‌ و ري‍س‍ک‌ ب‍ازار در ب‍ورس‌ اوراق‌ ... ب‍ررس‍ی‌ م‍ح‍ت‍وی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ اف‍ش‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍ود ش‍رک‍ت‌ ه‍ا و اث‍رآن‌ ب‍ر ن‍ق‍دش‍ون‍دگ‍ی‌ و ع‍دم‌ ...

[DOC]10 . 2-3) انتخاب اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات افشای داوطلبانه اطلاعات در گزارش های سالانه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران. چکیده. افشای اطلاعات مالی در گزارشهای سالانه به عنوان یک حوزه کلیدی در تحقیقات .... شرکت؛ زمانیکه عملکرد شرکت ضعیف است، مدیران با افشای اختیاری اطلاعات سعی بر ... اطلاعات مثبتی به سرمایه گذاران می دهد و بر بازده سهام و ارزش بازار شرکت تاثیر ... انشاالله با توجه و مساعدت حامیان مالی همایش بتوانیم همایشی شکوهمند و به یادماندنی برگزار کنیم. ... گذری بر چارچوب مفهومی حسابداری مسئولیت‌های اجتماعی. دکتر عسگر پاک مرام، حامد رضازاده. پوستر. بررسی تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی نظام راهبری شرکتی بر محافظه ... بررسی عملکرد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بانک ها.

نقش افشای داوطلبانه و شفافیت در گزارشگری مالی - مجله ...

hesabyar.persianblog.ir/page/218

Translate this page

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکتها به منظور ... افشای داوطلبانه اطلاعات و گزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکتها کمک ... اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است (پارسائیان، 1386). .... افشای عملکرد ز‌یست‌محیطی، افشای مسئولیتها‌ی اجتماعی، افشای اطلاعات مربوط ...

دریافت مقالات کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و ...

www.callforpapers.ir › انتشارات علمی

Translate this page

Jaپایان نامه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی + تاثیر و بررسی - بررسي تاثير افشاي اطلاعات بر سود هرسهم و ارزش دفتري هر سهم در بين شركت هاي .... بررسي حاكميت شركتي، مسئوليت اجتماعي و عملكرد مالي بهينه ... دانلود پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی

danesh.nicita.ir/.../eca228780a34938c7a3dca31d95b8...

Translate this page

Dec 15, 2015 - دانلود پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی . ... تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها.

[DOC]حسابداری

...

Translate this page

Islamic Azad University, Science and Research Branc...

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 2. مسئولیت اجتماعی عملکرد شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. 3. بررسی ... بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار. 10 ... بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران. 20.

دانلود رایگان مقاله حسابداری - حسابداری عملی و پایان نامه ...

account-ing.persianblog.ir/.../دانلود_رایگان_مقاله_حسا...

Translate this page

عنوان: بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اجتماعی شرکت در شرکتهای با ... ما دراین مقاله به بررسی تاثیر این سهام محدود شده انباشته شده بر روی شرکتها قبل و بعد از ..... اطلاعات از 125 شرکت غیر مالی برای دوره زمانی 2005 تا 2010 گردآوری شده اند. ... مقاله انگلیسی حسابداری 2013: مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت.

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی ...

yab.glxweb.ir/.../پایان%20نامه%20بررسی%20تاثیر...

Translate this page

Dec 6, 2014 - ... 15 آذر 1393. بازدید : 145. نویسنده : ایرجی. پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها.

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-حسابرسی/

Translate this page

اث‍ر دوره‌ ت‍ص‍دی‌ م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ر ارزش‌ ش‍رک‍ت‌، ه‍زي‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ ن‍م‍اي‍ن‍دگی و ري‍س‍ک‌ اطلاع‍اتی ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ... ب‍ررسی اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود واق‍عی ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍م‍ل‍ي‍اتی ب‍ررسی ... بررسی تأثیر پارازیت اطلاعاتی افشا شده در گزارش‌گری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت‌ ... ت‍اث‍ي‍ر اخ‍لاق‌ ش‍رک‍تی م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اعی و م‍اک‍ي‍اول‍ي‍س‍م‌ ب‍ر ف‍رار م‍ال‍ي‍اتی

5-20 - فصلنامه حسابداری مالی

www.qfaj.ir/xmlgen.php?journal_vol=21&xmltype=isc

2014 5 20 20 172 بررسی رابطه‌ی حق‌الزحمه حسابرس و عملکرد شرکت‌های ... تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر سرمایه گذاری های بلند مدت در شرکت‌های پذیرفته شده در ... بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی ... از این رو پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و افشای کامل اطلاعات در ...

حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

www.iauz.ac.ir/subcontent/details/624

Translate this page

Dec 18, 2014 - 1, ارزش افزوده سیاستهای سرمایه درگردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ... 2, تأثیر اندازه شرکت اهرم مالی و شاخص سود¬آوری بر ورشکستگی ... 12, بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت¬های پذیرفته .... 64, مسئولیت اجتماعی و دسترسی به منابع مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در ...

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی ...

www.mediate.ir › فایل

Translate this page

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها. می 27, 2015 ارسال دیدگاه 74 بازدید. پایان نامه بررسی تاثیر افشای ...

[PDF]درﯾﺎﻓﺖ

iranianaa.ir/sites/default/files/pdf/4.pdf

Translate this page

اﻓﺸﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺗـﺄﺛﯿﺮات زﯾﺴـﺖ .... ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺸﺎن. ﯽﻣ. دﻫﺪ. ﮐﻪ. ﺷﺮﮐﺖ ... اﻓﺸﺎي اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺰارﺷﮕﺮي و اﻓﺸﺎء زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ... اﯾﺠﺎد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﯾﺪي و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ارزش روز ﺳﻬﺎم، زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ... ﮔﺬاري، ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ آﺗﯽ، در.

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی ...

digisong.ir/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-افشای-اطلاعات-م/ - Translate this page

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها. چکیده: هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر افشای اطلاعات مسئولیت ...

  

 ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *

این نظر توسط k در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1394 و 10:45 دقیقه ارسال شده است

در این پژوهش شاخص افشای اطلاعات اجتماعی شامل موضوعات زیست محیطی،انرژی،منابع انسانی،بهداشت و ایمنی، آموزش،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی،پاداش های خارجی… شرکتها می باشد و شاخص عملکرد مالی بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بازده فروش (ROS) می باشد و ارزش شرکت با نسبت Tobin’s Q اندازه گیری می شود.نتایج پژوهش بیانگر این استکه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر شاخصهای عملکرد تأثیر دارد و نیز افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر ارزش شرکت تأثیر دارد. همچنین از بین شاخصهای عملکرد بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بر ارزش شرکت تأثیر دارد اما بازده فروش (ROS) بر ارزش شرکت تأثیر ندارد.